Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Augustów

Komisje Rady Gminy

Augustów                                                                                                             Augustów, dnia 13.09.2021 r.

 

                                                                     Zawiadomienie

                           o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Augustów

         

Informujemy, że w dniu 21 września 2021 r. (wtorek) o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rewizyjnej; Komisji Oświaty, Kultury  i  Spraw Społecznych; Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Augustów.

 

  • Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie przez właściwe komisje projektów uchwał:

a) w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Augustów na lata 2022 –2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029. Przedstawienie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 dla Gminy Augustów za lata 2018-2019;

b) zmieniająca uchwałę nr XVII/128/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2021;

c) zmieniająca uchwałę Nr XII/99/08 Rady Gminy Augustów z dnia 13 sierpnia w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Augustów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata, lub na czas nieoznaczony;

d) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kolnica (rodzaj miejscowości osada) sołectwo Kolnica BSD dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości;

e) w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady, przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania.

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków:

a) Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorkach w sprawie udzielenia dofinansowania z budżetu Gminy Augustów na 2021 r.;

b) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Augustów dla terenów w miejscowości Mazurki.

  1. Omówienie i zaopiniowanie zmian w budżecie gminy na rok 2021 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021 – 2027.
  2. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
  3. Zamknięcie posiedzenia.

 

ZAŁĄCZNIKI:

POŚ Augustów_06.09.2021

Prognoza-POŚ Augustów_06.09.2021.pdf

Projekt Uchwały nr _2021 w sprawie diet radnych i sołtysów.doc

Projekt Uchwały Nr XXIV__2021 zmieniająca uchwałę preliminarz na rok 2021.doc

Projekt Uchwały Nr XXIV__2021 zmieniająca uchwałę preliminarz na rok 2021.pdf

uchwała POS