Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Augustów

Komisje Rady Gminy                                                        Augustów, dnia 11.05.2021 r.

Augustów

 

Zawiadomienie

o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Augustów

           

                                                                      

Informuje się, że w dniu 18 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej; Komisji Oświaty, Kultury  i  Spraw Społecznych; Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Augustów.

 

  • Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej.

4. Omówienie sprawozdań:

a) z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie za rok 2020;

b) z realizacji Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020;

c) z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Żarnowie za rok 2020;

d) z wykonania planu finansowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Szkół Gminy Augustów za 2020 rok.

e) z działalności Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy Augustów za 2020 rok.

f) z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Augustów za 2020 rok;

g) z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Augustów za 2020 rok;

h) z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Augustów za 2020 rok;

5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Augustów.

6. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy (Zarządzenie Nr OR.0050.248.2021 Wójta Gminy Augustów z dnia 23 marca 2021 r.).

 

7. Odczytanie opinii regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

8. Analiza sprawozdania finansowego Gminy Augustów za 2020 rok (Zarządzenie Nr OR.0050.261.2021 Wójta Gminy Augustów z dnia 10 maja 2021 r.).

9. Wydanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

10. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

11. Rozpatrzenie i zaopiniowanie przez właściwe komisje projektów uchwał:

a) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;

b) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i sieci publicznych innych form  wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Augustów;

c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Augustów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Augustów;

d) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Augustów, na rok szkolny 2021/2022;

e) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Augustów;

f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Powiatu Augustowskiego.

12. Omówienie inwestycji drogowych na terenie gminy w roku bieżącym.

13. Omówienie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

14. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dn. 18.05.2021- DOC