Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Augustów

 

                                                                                         Zawiadomienie

                                                    o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Augustów

           

                                                       

Informuje się  mieszkańców Gminy Augustów, że w dniu w dniu 1 lutego 2021 roku (poniedziałek) o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej; Komisji Oświaty, Kultury  i  Spraw Społecznych; Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Augustów.

W przypadku chęci udziału w posiedzeniu Komisji prosimy o uprzednie zgłoszenie telefoniczne do Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 29 stycznia br.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie przez właściwą komisję:

a) petycji przeciw zamknięciu Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich;

b) projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich.

4. Omówienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2020 roku.

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie przez właściwą komisję petycji:

a) petycji pt. „Alarm! Stop zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej szczepionce”;

b) petycji pt. „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”;

c) petycji przeciwko dyskryminacji społeczeństwa oraz w sprawie planowanych szczepień na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie przez właściwe komisje projektów uchwał:

a) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku;

b) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;

c) zmieniająca Uchwałę Nr XV/149/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Augustów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Augustów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

d) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Białobrzegi, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego;

e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Powiatu Augustowskiego;

f) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2021;

g) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021 – 2027.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Planowania,             Przewodniczący Komisji

                    Spraw Gospodarczych i Rolnictwa                                    Rewizyjnej

                              Henryk Karczewski                                           Andrzej Kowalewski

 

         Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury          Przewodniczący Komisji Skarg

                         i Spraw Społecznych                                        Wniosków i Petycji

                       Marek Sujata                                  Arkadiusz Roszkowski