ZARZĄDZENIE NR OR.0050.260.2021

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.260.2021 WÓJTA GMINY AUGUSTÓW z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  ( Dz. U z 2020 r. poz. 910   z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej  lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

  • 1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie, Żarnowo Drugie 1, 16-300 Augustów, dla której organem prowadzącym jest Gmina Augustów.

  • 2. Tekst ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  • 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

– na stronie internetowej Gminy Augustów,

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Augustów,

– na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Augustów.

  • 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Augustów.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Augustów

    Zbigniew Buksiński

 

Cała treść zarządzenia: ZARZĄDZENIE Konkurs na dyrektora szkoły.docx