Zaproszenie na XXXVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 26 kwietnia 2023r. (środa) o godzinie 10:00.

 

                                                                                  OBWIESZCZENIE

                                                            PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

 

                                                                         z dnia 18 kwietnia 2023 roku

 

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2 Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2023 r. /środa/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Informuję, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy.  

    

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 22 lutego 2023 r. do 26 kwietnia 2023 roku.

4. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej.

5. Przyjęcie sprawozdań:

a) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022;

b) z działalności Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy Augustów za 2022 rok;

c) z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Augustów za 2022 rok;

d) z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Augustów za 2022 rok;

e) z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Augustów za 2022 rok.

6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Augustów za 2022 rok.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Augustów w sprawie przebiegu planowanej obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 16;

 

 

b) w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kolnica Nowa;

c) projekt uchwały zmieniająca Uchwałę Nr V/60/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Świderek;

d) zmieniająca uchwałę Nr XIX/180/2020 Rady Gminy Augustów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów;

e) w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;

f) w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Augustów;

g) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2023;

h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 – 2027.

8. Wolne wnioski.

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

10. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

 

 

                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                            Ewa Frąckiewicz

 


Raport o stanie Gminy

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022

Projekt uchwały górne stawki (1)

Projekt uchwały nr XXXVIII w sprawie zmiany regulaminu częstotliwość

Projekt Uchwały nr XXXVIII__2023 Zmiana Statutu wsi Świderek

PROJEKT uchwały nr XXXVIII_2023 w sprawie obwodnicy Augustowa

Uchwała nr XXXVIII__2023 w spr. statutu Kolnica Nowa-projekt

Uchwała nr XXXVIII_2023 dot. przyd. oczyszczalni ścieków-proj.

Wniosek o dofinasowanie zakupu przydomowej oczyszczalni w Gminie Augustów

Załącznik do uchwały XXXVIII_2023 Regulamin konkursu