Zaproszenie na XXXVII zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 22 lutego 2023r. (środa) o godzinie 10:00.

                                                                                      OBWIESZCZENIE

                                                             PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

                                                                             z dnia 14 lutego 2023 roku

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2 Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 22 lutego 2023 r. /środa/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Informuję, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

    

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 17 stycznia 2023 r. do 22 lutego 2023 roku.

4.Przedstawienie Informacji o wykorzystaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok.

5. Przedstawienie Informacji o wykorzystaniu środków z Funduszu Pomocy za 2022 rok.

6. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2022.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) zmieniająca Uchwałę Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminy Augustów;

b) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kolnica Nowa na temat zaopiniowania statutu sołectwa;

c) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2023 roku;

d) zmieniająca uchwałę Nr XXX/295/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Augustów na lata 2022-2023;

e) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 roku;

f) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia “Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny”.

g) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2023;

h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 – 2027.

8. Wolne wnioski.

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

10. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz

 


Załączniki:

Obwieszczenie o XXXVII sesji w dniu 22.02.2023 r

Projekt uchwały 2023 Program opieki nad zwierzętami

Projekt uchwały dot. konsultacji w spr. statutu sołectwa Kolnica Nowa

Projekt Uchwały Nr XXXVII__2023 niewyodręb.fund.soł.na 2024 rok

Projekt Uchwały nr XXXVII__2023 Zmiana Statutu Gminy Augustów

Projekt uchwały nr XXXVII_2023 zmiana programu Posiłek.

Projekt Uchwały o przystąpieniu do ABPT