Zaproszenie na XXXVI zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 17 stycznia 2023r. (wtorek) o godzinie 10:00.

                                                                          OBWIESZCZENIE

                                                   PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

 

                                                                z dnia 10 stycznia 2023 roku

 

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2 Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 17 stycznia 2023 r. /wtorek/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Informuję, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 29 grudnia 2022 r. do 17 stycznia 2023 roku.

    1. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) zmieniająca Uchwałę Nr III/16/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;

b) zmieniająca Uchwałę Nr III/17/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności;

c) zmieniająca Uchwałę Nr XVI/143/09 Rady Gminy Augustów z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie utworzenia sołectwa Kolnica BSD;

d) zmieniająca uchwałę Nr V/72/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Augustów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Augustów;

e) zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/329/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświaty;

f) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Augustów dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Augustów w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych;

g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2023 roku dla Powiatu Augustowskiego;

h) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2023;

i) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 – 2027.

5. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2022 roku.

6. Wolne wnioski.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

8. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy

 Ewa Frąckiewicz