Zaproszenie na XXXV zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 29 grudnia 2022r. (czwartek) o godzinie 10:00.

 

                                                                             OBWIESZCZENIE

                                                         PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

 

                                                                  z dnia 20 grudnia 2022 roku

 

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2022 r. /czwartek/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Informuję, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

    

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 8 grudnia 2022 r. do 29 grudnia 2022 roku.
 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2022;

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 – 2027.

  1. Wolne wnioski.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
  3. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz

Załączniki:

Obwieszczenie o XXXV sesji w dniu 29.12.2022 r