Zaproszenie na XXXIX zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 14 czerwca 2023r. (środa) o godzinie 10:00

 

                                                                                  OBWIESZCZENIE

                                                            PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

 

                                                                         z dnia 6 czerwca 2023 roku

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2 Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2023 r. /środa/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.

Informuję, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 26 kwietnia 2023 r. do 14 czerwca 2023 roku.
4. Przyjęcie sprawozdań:
a) z wykonania planu finansowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Szkół Gminy Augustów za 2022 rok;
b) z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Żarnowie za rok 2022;
c) z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie za rok 2022;
d) z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym za 2022 rok;
e) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2025 w Gminie Augustów za 2022 rok;
f) z realizacji Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Augustów za 2022 r.
a) debata nad raportem,
b) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Augustów.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok:
a) dyskusja dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z realizacji budżetu za 2022 rok;
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy i wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Augustów dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Augustów w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych;
b) w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych;
c) w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Augustów;
d) w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Augustów;
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2023 roku dla Powiatu Augustowskiego;
f) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2023.
8. Wolne wnioski.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
10. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                            Ewa Frąckiewicz

 


Obwieszczenie o XXXIX sesji w dniu 14.06.2023 r Projekt Uchwała Nr XXXIX__2023 powołanie Zespołu ds. ławników 2024-2027 Projekt Uchwały Nr XXXIX__2023 pomoc finansowa dla powiatu-chodnik w Janówce Projekt Uchwały nr XXXIX__2023 wotum zaufania Projekt Uchwały nr XXXIX_2023 absolutorium ZA 2022 ROK Projekt uchwały nr XXXIX_2023 dotacja oczyszcz. ścieków Gmina Augustów Projekt uchwały nr XXXIX_2023 REGULAMIN udzielania pom. socj. Projekt Uchwały nr XXXIX_2023 sprawozdanie finansowe i wyk. budź za 2022 r Raport o stanie Gminy za 2022r.