Zaproszenie na XXXIV zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 8 grudnia 2022r. (czwartek) o godzinie 10:00.

                                                                                      OBWIESZCZENIE

                                                        PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

                                                                              z dnia 1 grudnia 2022 roku

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 8 grudnia 2022 r. /czwartek/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Informuję, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

    

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 28 października 2022 r. do 8 grudnia 2022 roku.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) zmieniająca Uchwałę Nr XV/149/2012 Rady Gminy Augustów z dnia   28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Augustów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Augustów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

b) w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświaty.

c) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2022;

d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 – 2027;

e) w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023;

f) zmieniająca Uchwałę nr XXX/297/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 13 czerwca 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Augustów na lata 2022-2025;

g) zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/250/2021 Rady Gminy Augustów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady, przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania;

h) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2023 rok;

i) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2023 rok.

5. Wolne wnioski.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

7. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz


Obwieszczenie o XXXIV sesji w dniu 08.12.2022 r

Projekt Uchwała nr XXXIV__2022 zmiana przystanków Gminy -Mazurki

Projekt Uchwała nr XXXIV_2022 współpraca z ngo w 2023 roku ostat.

Projekt Uchwały Nr __2022 plan pracy Rady Gminy na 2023 r

Projekt Uchwały nr XXXIV__2022_zmiana programu GKRPA i uzależń.behawioraln, zmiana preliminarza

Projekt Uchwały Nr _2022 plan pracy Komisji 2023 rok

Projekt uchwały nr XXXIV_2022 w spr. stawki zwrotu kosztów przewozu osób

Projekt Uchwały nr XXXIV_2022 zmiana uchwały diety radnych

Zarządzenie.OR.0050.467.2022