Zaproszenie na XXXIII zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 28 października 2022r. (piątek) o godzinie 10:00.

                                                                                    OBWIESZCZENIE

                                                      PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

 

                                                                       z dnia 20 października 2022 roku

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 28 października 2022 r. /piątek/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Informuję, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

    

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, gości zaproszonych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 16 września 2022 r. do 28 października 2022 roku.

4. Przyjęcie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Augustów w roku szkolnym 2021/2022.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr V/50/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Netta Folwark;

b) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2022;

c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 – 2027;

d) w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok;

e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023

6. Przyjęcie wniosku Wójta Gminy w sprawie przyjęcia ceny żyta ustalonej przez Prezesa GUS do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023.

7. Przyjęcie wniosku Wójta Gminy w sprawie przyjęcia ceny drewna ustalonej przez Prezesa GUS do naliczenia podatku leśnego na rok 2023.

8. Wolne wnioski.

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

10. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

 

                                                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                Ewa Frąckiewicz

 


Załączniki:

Projekt Uchwałapodatek transp.2023

Projekt uchwały podatek nier na 2023 rok.docx

Projekt uchwały w sprawie sprstowania oczywistej omyłki pis. statut Netta Folwark

Obwieszczenie o XXXIII sesji w dniu 28.10.2022 r