Zaproszenie na XXXII zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 16 września 2022r. (piątek) o godzinie 10:00.

                                                                                   OBWIESZCZENIE

                                                         PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

 

                                                                                 z dnia 8 września 2022 roku

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 16 września 2022 r. /piątek/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Informuję, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

    

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 28 lipca 2022 r. do 16 września 2022 roku.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) zmieniająca Uchwałę nr XXX/297/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Augustów na lata 2022-2025;

b) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarnucha-I, w gminie Augustów;

c) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy produkcyjno – usługowej we wsi Kolnica, w gminie Augustów;

d) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy;

e) zmieniająca uchwałę Nr XXVI/256/2021 Rady Gminy Augustów z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom, niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego  prowadzonych na terenie Gminy Augustów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.

f) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2022;

  1. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze 2022 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
  2. Wolne wnioski.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
  4. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz


Załączniki:

Obwieszczenie o XXXII sesji w dniu 16.09.2022 r.

Projekt uchwały nr XXXII_2022 w spr. zmiany uchwały nr XXVI_256_2021

Projekt Uchwały nr XXXII_2022_program GKRPA i uzależń.behawioraln_zmiana

UCHWAŁA NR XXXII_2022 rozpatrzenie petycji dot. młodzieżowej rady

Plan Kolnica

Plan Czarnucha