Zaproszenie na XXXI zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 28 lipca 2022r. (czwartek) o godzinie 10:00.

                                                                                         OBWIESZCZENIE

                                                                    PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

 

                                                                                 z dnia 21 lipca 2022 roku

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 28 lipca 2022 r. /czwartek/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Informuję, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

    

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 13 czerwca 2022 r. do 28 lipca 2022 roku.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Majora Henryka Dobrzańskiego “Hubala” w Kolnicy;

b) w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Armii Krajowej w Janówce;

c) w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Generała Ignacego Prądzyńskiego w Białobrzegach;

d) zmieniająca uchwałę Nr XVIII/158/09 Rady Gminy Augustów z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Augustów;

e) zmieniająca uchwałę nr XXVI/258/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku Gminie Miastu Augustów;

f) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2022;

g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 – 2027.

5. Wolne wnioski.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

7. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy

 Ewa Frąckiewicz

 

Załączniki:

Obwieszczenie o terminie XXXI Sesji Rady Gminy

Projekt Uchwały nr XXXI_2022 w spr.wymiaru zajęć dydaktycznych