Zaproszenie na XXX zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 13 czerwca 2022r. (poniedziałek) o godzinie 10:00.

 

                                                                                         OBWIESZCZENIE

                                                              PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

                                                                                  z dnia 6 czerwca 2022 roku

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 13 czerwca 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXX zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Informuję, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

    

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 28 kwietnia 2022 r. do 13 czerwca 2022 roku.

4. Przyjęcie sprawozdań:

a) z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie za rok 2021;

b) z realizacji Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021;

c) z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Żarnowie za rok 2021;

d) z wykonania planu finansowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Szkół Gminy Augustów za 2021 rok.

e) z działalności Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy Augustów za 2021 rok.

f) z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Augustów za 2021 rok;

 

 

 

g) z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Augustów za 2021 rok;

h) z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Augustów za 2021 rok;

5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Augustów za 2021 r.

a) debata nad raportem,

b) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Augustów.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok:

a) dyskusja dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu

z realizacji budżetu za 2021 rok;

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy i wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok,

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Augustów na rok 2022;

b) w sprawie przyjęcia Programu „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Augustów na lata 2022-2023;

c) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Augustów na lata 2022-2025;

d) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Augustów na lata 2022-2025;

e) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/267/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie;

f) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;

g) zmieniająca uchwałę nr XXVII/275/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku dla Powiatu Augustowskiego;

h) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Augustów, na rok szkolny 2022/2023;

i) w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz zasad tego handlu;

j) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2022;

k) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 – 2027.

8. Wolne wnioski.

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

10. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 Ewa Frąckiewicz


Załączniki:

Obwieszczenie o XXX sesji w dniu 13.06.2022 r

Projekt uchwały nr XXX_2022 metoda i stawki za odp.komun.

Projekt Uchwały nr XXX_2022 w spr. średniej ceny paliwa

Projekt Uchwały nr XXX_2022 zmiana uchwały pomoc fin dla pow. transport na 2022 zm

Projekt Uchwały nr XXX_2022 Program dożywianie

program osłonowy dozywianie

Projekt Uchwały nr XXX_2022 Program Korpus wsparcia seniora

program osłonowy Korpus…-2

Projekt Uchwały nr XXX_2022_program GKRPA_zmiana

Załącznik do GKRPA_zmiana

Projekt Uchwały XXX_2022_PPP_2022-2025.

Załącznik do PPP_zmiana