Zaproszenie na XXVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 30 marca 2022r. (środa) o godzinie 10:00.

                                                                                 OBWIESZCZENIE

                                                        PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

 

                                                                         z dnia 23 marca 2022 roku

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2022 r. /środa/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

    

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, gości zaproszonych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 16 lutego 2022 r. do 30 marca 2022 roku.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/267/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie;

b) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Augustów na lata 2022-2025;

c) w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Augustów;

d) w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2022-2023;

e) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;

f) w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Obuchowizna;

g) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2022 roku;

h) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2022;

i) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022 – 2027;

5. Przyjęcie sprawozdań:

a) z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2021 za rok 2021;

b) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 w Gminie Augustów za rok 2021.

6. Wolne wnioski.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

8. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

Załączniki:

Projekt Uchwały nr XXVIII_2022 Program dożywianie

program osłonowy dozywianie

Projekt Uchwały nr XXVIII_2022 Program Korpus wsparcia seniora

program osłonowy Korpus…-2

Projekt Uchwały NR XXVIII_2022 zmiana rodzaju Obuchowizna

Projekt Uchwały nr XXVIII_2022_zmiana statutu GOPS(1)

Projekt uchwały XXVIII_2022 w sprawie wysokości ekwiwalentu dla strażaka

uchwała 2022 Program opieki nad zwierzętami

program 2022

Uchwała_PPP_2022-2025

Załącznik do PPP

Obwieszczenie o XXVIII sesji w dniu 30.03.2022 r