Zaproszenie na XXVII zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 16 lutego 2022r. (środa) o godzinie 10:00.

                                                                              OBWIESZCZENIE

                                                PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

                                                                   z dnia 09 lutego 2022 roku

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 16 lutego 2022 r. /środa/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

    

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 15 grudnia 2021 r. do 16 lutego 2022 roku.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku;

b) w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie;

c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/261/2021 Rady Gminy Augustów z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022;

d) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Augustów na lata 2022-2025;

e) w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Stuczanka (Id TERYT 0753159) – osada leśna;

f) w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Kolnica (Id TERYT 0752941)-rodzaj osada na miejscowość Kolnica Nowa;

g) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Obuchowizna, rodzaj: przysiółek wsi Świderek (Id TERYT 0753136) dotyczących zmiany rodzaju tej miejscowości;

h) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;

i) zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/221/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 20 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Augustów będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego;

j) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku dla Powiatu Augustowskiego.

k) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2022;

l) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022 – 2027;

ł) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku.

5. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2021 roku.

6. Wolne wnioski.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

8. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

                                                                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                        Ewa Frąckiewicz

https://bip.ug.augustow.wrotapodlasia.pl/Ogloszenia_Aktualnosci/Terminysesj/terminy_viii/27-2022.html

Załączniki:

 

Obwieszczenie o XXVII sesji w dniu 16.02.2022 r

Projekt UCHWAŁA NR XXVII_2022 ZMIANA KOLNICA

Projekt UCHWAŁA NR XXVII_2022 ZNIESIENIE STUCZANKI

Projekt uchwały 2022 w sprawie wysokości ekwiwalentu

Projekt Uchwały nr XXVII__2022 konsultacje społeczne Obuchowizna

Projekt Uchwały Nr XXVII__2022 z dn…..02.2022 r.niewyodręb.fund.soł.

Projekt Uchwały nr XXVII_2022 pomoc finansowa dla powiatu transport na 2022

Projekt uchwały nr XXVII_2022 STATUT GOPS A-stów_właściwy popr.

Projekt Uchwały nr XXVII_2022 ZMIANA współpraca z ngo popraw

Projekt Uchwały_Program Przecwidziałaniu Alkoholizmowi i Narkomani 2022-2025

Załącznik 1 do Uchwały Program Przeciw. Alkohol. i Narkomianii

Załącznik 2 do Uchwały 2022_zmiana_2 Preliminarz-1 ostat.