Zaproszenie na XXVI zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 15 grudnia 2021r. (środa) o godzinie 10:00.

                                                                                         OBWIESZCZENIE

                                                               PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW
                                                                              z dnia 08 grudnia 2021 roku

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2 Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 15 grudnia 2021 r. /środa/ o godz. 10°° w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 27 października 2021 r. do 15 grudnia 2021 roku.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom, niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Augustów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego;

b) w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Augustów;

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku Gminie Miastu Augustów;

d) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2021;

e) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021 – 2027;

f) w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022;

g) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2022 rok;

h) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2022 rok.

5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2022-2027.

6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2022.

-odczytanie projektu uchwały budżetowej;

-dczytanie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa opinii w sprawie projektu budżetu;

-odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu;

-dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

-głosowanie nad uchwałą budżetową.

7. Wolne wnioski.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

9. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

                                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                         Ewa Frąckiewicz

 

Załączniki:

Projekt uchwały nr XXVI_2021 w spr. dotacji niepubl. przedszkolom

Projekt uchwały nr XXVI_2021współpraca z ngo_2022 r.

Projekt Uchwały Nr __2021 plan pracy Rady Gminy na 2022 r

Projekt Uchwały Nr __2021 plan pracy Komisji 2022 rok