Zaproszenie na XXV zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 28 marca 2018 roku (środa) o godz. 12:00.

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 20 marca 2018 r.
 

Stosownie do § 10 ust. 4 załącznika nr 6 do Statutu Gminy Augustów
(Uchwała Nr XI/103/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 r.)
zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2018 r. /środa/ o godz. 12:00 odbędzie się
XXV zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w Centrum Kultury
i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości
zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie
od 23 lutego 2018 r. do 28 marca 2018 roku.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
na lata 2018-2020;
b) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej;
c) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2018;
d) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2018-2024.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
7. Oświadczenia radnych i sołtysów.
8. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
9. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.