Zaproszenie na XXV zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 27 września 2021r. (środa) o godzinie 10:00.

                                                                               OBWIESZCZENIE

                                                    PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

                                                                 z dnia 20 października 2021 roku

 

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 27 października 2021 r. /środa/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXV zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, gości zaproszonych.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 28 września 2021 r. do 27 października 2021 roku.
  4. Przyjęcie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Augustów w roku szkolnym 2020/2021.
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę nr XX/208/2021 Rady Gminy Augustów z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Powiatu Augustowskiego;

b) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2021,

c) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021 – 2027;

d) w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok;

e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022

6. Przyjęcie wniosku Wójta Gminy w sprawie przyjęcia ceny żyta ustalonej przez Prezesa GUS do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022.

7. Przyjęcie wniosku Wójta Gminy w sprawie przyjęcia ceny drewna ustalonej przez Prezesa GUS do naliczenia podatku leśnego na rok 2022. 

  1. Informacja dot. oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Podlaskiemu i Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Augustowie.
  2. Wolne wnioski.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
  4. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz

 

Załączniki:

Obwieszczenie o XXV sesji w dniu 27.10.2021 r

Projekt Uchwały nr XXV_2021 z dn ….10.2021 r.zmiana uchwały pomoc fin dla pow. transport na 2021 zm

Projekt Uchwały Nr XXV_2021 z dn. …10.2021 r. podatek od śr. transport na 2022 r

Projekt Uchwały XXV_2021 podatek od nieruchomości na 2022 rok