Zaproszenie na XXIX zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 28 kwietnia 2022r. (czwartek) o godzinie 10:00.

                                                                                      OBWIESZCZENIE

                                                            PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

 

                                                                                z dnia 21 kwietnia 2022 roku

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia 2022 r. /czwartek/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

    

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 30 marca 2022 r. do 28 kwietnia 2022 roku.

4.Przedstawienie Informacji o wykorzystaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok.

 1. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej.
 2. 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Augustów za 2021 rok.
 3. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
 4. a) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2022;
 5. b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022 – 2027.
 6. Wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 8. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz

 

Załączniki:

Obwieszczenie o XXIX sesji w dniu 28.04.2022 r

Raport o stanie gminy za 2021 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej