Zaproszenie na XXIV zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 28 września 2021r. (wtorek) o godzinie 9:00.

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 21 września 2021 roku

 

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że             w dniu 28 września 2021 r. /wtorek/ o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

    

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 10 sierpnia 2021 r. do 28 września 2021 roku.
  4. Przyjęcie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2014 -2017 z perspektywą na lata 2018-2021 dla Gminy Augustów za lata 2018-2019.
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Augustów na lata 2022 –2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029;

b) zmieniająca uchwałę nr XVII/128/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2021;

c) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kolnica (rodzaj miejscowości osada) sołectwo Kolnica BSD dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości;

d) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2021,

e) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021 – 2027;

f) w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady, przewodniczącemu rady,wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania.

6. Wolne wnioski.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

8. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz

 

Załączniki:

POŚ Augustów_06.09.2021

Prognoza-POŚ Augustów_06.09.2021

RaportPOŚ_gmAugustów_17.05.2021

Projekt Uchwały nr _2021 w sprawie diet radnych i sołtysów

Projekt Uchwały nr XXIV__2021 konsultacje społeczne Kolnica BSD dot. zmiany miejscowości II wer.

Projekt Uchwały Nr XXIV__2021 zmieniająca uchwałę preliminarz na rok 2021

Projekt uchwały Program Ochrony Środowiska 2022-2025