Zaproszenie na XXIV zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 23 lutego 2018 roku (piątek) o godz. 12:00.

Stosownie do § 10 ust. 4 załącznika nr 6 do Statutu Gminy Augustów
(Uchwała Nr XI/103/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 r.)
zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2018 roku (piątek) o godz. 12:00

odbędzie się
XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w Centrum Kultury i
Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości
zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie
od 18 grudnia 2017 r. do 23 lutego 2018 roku.
4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny
na lata 2015-2017 za rok 2017.
5. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego w 2017 roku.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) zmieniająca Uchwałę Nr III/13/2014 Rady Gminy Augustów w sprawie
uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Augustów;
b) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej;
c) w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami
Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018;
d) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2018 roku;
e) w sprawie zasad używania herbu Gminy Augustów;
f) w sprawie podziału Gminy Augustów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy w niniejszej sprawie.
g) w sprawie podziału Gminy Augustów na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy w niniejszej sprawie.
h) w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz
przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku administracyjnego
Urzędu Gminy Augustów wraz z infrastrukturą techniczną”;
i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Augustów;
j) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2018;
k) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2018-2024.
7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
9. Oświadczenia radnych i sołtysów.
10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
11. Zamknięcie obrad Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski