Zaproszenie na XXIII zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 18 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 10:00.

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 11 grudnia 2017 r.

Stosownie do § 10 ust. 4 załącznika nr 6 do Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr XI/103/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 r.) zawiadamiam, że w dniu 18 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 10:00
odbędzie się XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w Centrum
Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości
zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie
od 12 października 2017 r. do 18 grudnia 2017 roku.
4. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie
Augustów w roku szkolnym 2016/2017.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z
Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie na rok 2018;
b) zmieniająca uchwałę nr Nr XVII/128/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2021;
c) zmieniająca uchwałę nr XVI/119/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 16
grudnia 2016 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury-
Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z siedzibą w Żarnowie i Biblioteki
Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie oraz nadania Statutu Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie;
d) w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/168/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów;
e) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pn. „Łąki wsi Kamień” w gminie Augustów;
f) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2017;
g) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020;
h) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Augustów;
i) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
j) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
k) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów;
l) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
ł) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2018 r.
m) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2018 r.
n) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok;
o) w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
6. Przyjęcie wniosku Wójta Gminy w sprawie przyjęcia ceny żyta ustalonej przez Prezesa GUS do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018.
7. Przyjęcie wniosku Wójta Gminy w sprawie przyjęcia ceny drewna ustalonej przez Prezesa GUS do naliczenia podatku leśnego na rok 2018.
8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2018-2024.
9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2018.
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez
Przewodniczącego Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i
Rolnictwa,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej oraz o prognozie długu,
4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
5) głosowanie nad uchwałą budżetową.
10. Informacja dot. oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie
Podlaskiemu i Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Augustowie.
11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
12. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
13. Oświadczenia radnych i sołtysów.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
15. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

 

Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Gminy Augustów.