Zaproszenie na XXIII zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 10 sierpnia 2021r. (wtorek) o godzinie 10:00.

                                                                                         OBWIESZCZENIE

                                                         PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

                                                                                  z dnia 3 sierpnia 2021 roku

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 10 sierpnia 2021 r. /wtorek/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

    

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 10 czerwca 2021 r. do 10 sierpnia 2021 roku.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarnucha – I , w gminie Augustów,

b) zmieniająca Uchwałę Nr XXII/230/2021 Rady Gminy Augustów z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,

c) w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego uzupełnienia sieci dróg ekspresowych w województwie podlaskim o odcinek Białystok-Augustów i połączenie go z drogą ekspresową S61 Via Baltica w miejscowości Raczki,

d) w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

e) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2021,

f) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021 – 2027.

5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

6. Wolne wnioski.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

8. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz

 

Załączniki :

Obwieszczenie o XXIII sesji w dniu 10.08.2021 r

Projekt uchwały intenc. sporządz. planu Czarnucha

Czarnucha zał. nr 1

Projekt Uchwały nr XXIII__2021 stanowisko poparcie uzup. odc.Białystok-Augustów-Raczki

Projekt Uchwały nr XXIII_2021 z dn. ….2021 r. zmiana uchwały XXII_230_2021

Projekt Uchwały nr XXIII_20221 w sprawie utworzenia spółki BiomTrans_ostateczna