Zaproszenie na XXII zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 12 października 2017 roku (czwartek) o godz. 10:00.

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 5 października 2017 r.

Stosownie do § 10 ust. 4 załącznika nr 6 do Statutu Gminy Augustów  (Uchwała Nr XI/103/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 r.)  zawiadamiam, że w dniu 12 października 2017 roku (czwartek) o godz.  10:00 odbędzie się XXII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w Centrum  Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości  zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od  19 lipca 2017 r. do 12 października 2017 roku.
4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów  za I półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  finansowej.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego  wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami  albo na ich rzecz, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy  Augustów;
b) zmieniająca uchwałę Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 9  listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Augustów na stałe obwody  głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych  komisji wyborczych;
c) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2017;
d) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata 2017-2020.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
8. Oświadczenia radnych i sołtysów.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
10. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

 

Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy.