Zaproszenie na XXII zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 10 czerwca 2021r. (czwartek) o godzinie 10:00.

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 2 czerwca 2021 roku

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 10 czerwca 2021 r. /czwartek/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 29 marca 2021 r. do 10 czerwca 2021 roku.

4. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej.

5. Przyjęcie sprawozdań:

a) z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie za rok 2020;

b) z realizacji Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020;

c) z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Żarnowie za rok 2020;

d) z wykonania planu finansowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Szkół Gminy Augustów za 2020 rok;

e) z działalności Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy Augustów za 2020 rok;

f) z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Augustów za 2020 rok;

g) z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Augustów za 2020 rok;

h) z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Augustów za 2020 rok.

6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Augustów za 2020 r.

a) debata nad raportem,

b) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Augustów.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok:

a) dyskusja dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2020 rok;

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy i wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok,

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;

b) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i sieci publicznych innych form  wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Augustów;

c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Augustów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Augustów;

d) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Augustów, na rok szkolny 2021/2022;

e) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Augustów;

f) w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Powiatu Augustowskiego;

h) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2021;

i) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021 – 2027.

9. Wolne wnioski.

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

11. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz

 

Załączniki:

Projekt Uchwały nr XXII__2021 wotum zaufania

Projekt Uchwały nr XXII_2021 absolutorium ZA 2020 ROK

Projekt Uchwały Nr XXII_2021 pomoc finansowa dla powiatu-chodnik w Janówce

Projekt Uchwały nr XXII_2021 sprawozdanie finansowe i wyk. budź za 2020 r

Projekt Uchwały nr XXII_2021 w spr. średniej ceny paliwa

Projekt Uchwały nr XXII_2021 w sprawie utworzenia spółki BiomTrans

Projekt uchwały nr XXII_2021 wymagania dla przedsiębiorcy o zezwolenie nieczystości płynne

Projekt uchwały nr XXII_2021 zmiana planu sieci oddziałów przedszkolnych

Projekt uchwały nr XXII_2021 zmiana planu sieci szkół

Projekt uchwały nr XXII_2021_wzór wniosku dodatek mieszkaniowy

Fwd sprawozdania CKiB za 2020 r.

Sprawozdania GOPS

Sprawozdanie z działalności Komisji Budzetu za 2020 rok

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty za 2020 r

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg za 2020 r

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 r

sprawozdanie ZOESZ z planu finnasow. roczne za 2020 r.

Zarządzenie.OR.0050.248.2021 sprawozdanie z wyk. budżetu. za 2020 r

Zarządzenie.OR.0050.261.2021