Zaproszenie na XXI zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 29 marca 2021r. (poniedziałek) o godzinie 10:00.

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 22 marca 2021 roku

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXI zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

    

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 10 lutego 2021 r. do 29 marca 2021 roku.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Radną Danutę Kulbacką dotyczącej prośby o niezamykanie Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich;

b) w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich dotyczącej prośby o niezamykanie szkoły;

c) w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich dotyczącej prośby o niezamykanie szkoły;

d) w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jabłońskich oraz w Topiłówce  dotyczącej prośby o niezamykanie Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich;

e) w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich;

f) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej działań profilaktycznych w związku z chorobą COVID-19;

g) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego;

h) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego;

i) w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/181/2020 Rady Gminy Augustów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

j) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2021 roku;

k) zmieniająca Uchwałę Nr XV/149/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Augustów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Augustów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

l) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy produkcyjno – usługowej we wsi Kolnica, w gminie Augustów;

ł) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2021;

m) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021 – 2027;

n) w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego poparcia budowy Via Carpatia po trasie przebiegu DK Nr 8 i połączenia jej z Via Baltica;

o) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.

5. Przyjęcie sprawozdań:

a) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2020;

b) z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2021 za rok 2020;

c) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 w Gminie Augustów za 2020 rok.

6. Wolne wnioski.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

8. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz

 

ZAŁĄCZNIKI:

Projekt uchwały nr XXI_2021 Likwidaja szkoły Jabłońskie II wer ostat

Projekt uchwały nr XXI_2021 rozpatrzenie petycji dot. profilaktyki w zw. z COVID-19

Projekt uchwały nr XXI_2021 rozpatrzenie petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady

Projekt uchwały nr XXI_2021 rozpatrzenie petycji w sprawie referendum ludowego

Projekt uchwały nr XXI_2021 stanowisko w spr. drogi DK Nr 8

Projekt uchwały nr XXI_2021 zmiana przystanków Gminy

Projekt uchwały nr XXI_2021 Zmiana uchwały nr XIX_181_2020 szczegółowego zakresu usług

Projekt uchwały XXI_2021 Program opieki nad zwierzętami

Projekty uchwał XXI_2021 rozpatrzenie petycji przeciw likwidacji SP Jabłońskie_niezasadn

Fwd Projekt Uchwały, sprawozdania_GOPS Augustów

Fwd projekt uchwały

Projekt uchwały nr XXI_2021 intencyjnej plan Kolnica

Projekt uchwały- zmiana w budżecie

wpf marzec