Zaproszenie na XX zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 29 czerwca 2017 roku (czwartek) o godz. 10:00.

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 21 czerwca 2017 r.

Stosownie do § 10 ust. 4 załącznika nr 6 do Statutu Gminy Augustów
(Uchwała Nr XI/103/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 r.)
zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2017 roku (czwartek) o godz. 1000
odbędzie się XX zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w Centrum
Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie z następującym
porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości
zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od
12 maja 2017 r. do 29 czerwca 2017 roku.
4. Przyjęcie sprawozdań:
a) z wykonania planu finansowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół
i Szkół Gminy Augustów za 2016 rok;
b) z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi za 2016 rok;
c) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy
Augustów za 2016 rok;
d) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2016 r.;
e) z realizacji Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami
Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku
2016;
f) z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016;
g) z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Żarnowie za rok 2016;
h) z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Augustów za rok 2016.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz
podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
a) dyskusja dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania
finansowego oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu
terytorialnego;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z realizacji budżetu za 2016 rok;
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu
i wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Augustów z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/107/2016 Rady Gminy Augustów z dnia
30 września 206 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Augustów;
b) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego
zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Puszcza i Jeziora Augustowskie”;
c) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego
zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Pojezierze Rajgrodzkie”;
d) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego
zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Dolina Biebrzy”;
e) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego
zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Dolina Rospudy”;
f) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu
transgranicznego „Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w
sytuacjach awaryjnych na dużą skalę” i zabezpieczenia w budżecie na lata
2017-2019 środków finansowych na realizację tego zadania w ramach Programu
„ENI CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME POLAND–BELARUS –
UKRAINE 2014-2020”.
g) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2017;
h) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2017-2020.
7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
9. Oświadczenia radnych i sołtysów.
10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
11. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski