Zaproszenie na XX zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 10 lutego 2021r. (środa) o godzinie 10:00.

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 2 lutego 2021 roku

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 10 lutego 2021 r. /środa/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XX zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

 Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa COVID-19, w przypadku chęci udziału w obradach niniejszej sesji proszę o uprzednie zgłoszenie telefoniczne do Urzędu Gminy najpóźniej  do dnia 9 lutego 2021 r.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 17 grudnia 2020 r. do 10 lutego 2021 roku.
    1. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich;

b) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku;

c) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;

d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/190/2020 Rady Gminy Augustów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021;

 

 

 

e) zmieniająca Uchwałę Nr XV/149/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Augustów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Augustów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

f) w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/180/2020 Rady Gminy Augustów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów;

g) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolnica, w gminie Augustów;

h) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolnica, w gminie Augustów;

i) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19;

j) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej obrony prawdy, godności i wolności człowieka;

k) w sprawie rozpatrzenia petycji pt. „Alarm! Stop zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej szczepionce”;

l) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Białobrzegi, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego;

ł) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Powiatu Augustowskiego;

m) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2021;

n) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021 – 2027.

5. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2020 roku.

6. Wolne wnioski.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

8. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz

 

Projekt Uchwały nr XX_2021 wyrażenie zgody na bonifikatę dla Parafii

Projekt uchwały nr XX_2021 zmiana przystanków Gminy

Projekt uchwały nr XX_2021 zmiana regulaminu utrzymiana i porządku

Projekt uchwały XX_2021 dot. szczepień

Projekt uchwały XX_2021 pt Alarm Stop GMO, szczepionce.

Projekt uchwały XX_2021 pt w obronie prawdy…

uchwała – Kolnica

uchwała intencyjna

Zarządzenie Nr OR.0050.233.2021 z dn. 02.02.2021 r. projek. uchwal

Obwieszczenie Przewodniczącej Rady o terminie XX Sesji

Projekt Uchwał.Nr XX_2021 niewyodręb.fund.soł.

Projekt uchwały nr XX_2021 _zmiana uchwały współpraca z ngo_2021

Projekt uchwały nr XX_2021 o zamiarze likwidacji SP Jabłońskie ost

Projekt Uchwały nr XX_2021 pomoc finansowa dla powiatu transport na 2021 zm

Projekt uchwały nr XX_2021 upoważnienie Kierownika GOPS