Zaproszenie na XVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 30 marca 2017 roku (czwartek) o godz. 13:00.

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia  22 marca 2017 r.

Stosownie do § 10 ust. 4 załącznika nr 6 do Statutu Gminy Augustów
(Uchwała Nr XI/103/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 r.)
zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2017 roku (czwartek) o godz. 13:00 odbędzie się XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od
15 lutego 2017 r. do 30 marca 2017 roku.
4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania  Rodziny na lata 2015-2017 za rok 2016.
5. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
b) w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Augustów jest organem prowadzącym;
c) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2017 roku;
d) w sprawie przyjęcia stanowiska przez Radę Gminy Augustów w sprawie
budowy drogi krajowej S19 na odcinku Białystok – Augustów oraz Korycin – Kuźnica.
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich
Województwa Podlaskiego;
f) w sprawie przekazania w 2017 roku środków finansowych na Fundusz
Wsparcia Straży Granicznej;
g) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2017;
h) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020.
7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
9. Oświadczenia radnych i sołtysów.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
11. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Sprawozdania i projekty uchwał na XVIII sesję Rady Gminy.