Zaproszenie na XVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 22 października 2020r. (czwartek) o godzinie 10:00.

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 15 października 2020 r.

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 22 października 2020 r. /czwartek/ o godz. 1000 odbędzie się XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w siedzibie Urzędu Gminy Augustów z następującym porządkiem obrad:

 

 

Porządek obrad:

1 . Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, gości zaproszonych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3.  Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 15 września 2020 r. do 22 października 2020 roku.

4.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;

b) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2020;

c) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020 – 2027;

d) zmieniająca Uchwałę Nr I/3/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zakresu działania, składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy;

e) w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok;

f) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021

5. Informacja dot. oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Podlaskiemu i Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Augustowie.

6. Wolne wnioski.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

8. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

 

                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                   Ewa Frąckiewicz

Załączniki:

Projekt Uchwały podat. od śr. transp 2021 r

Projekt uchwały zmiana składu komisji rewizyjnej

Projekt uchwały projekt Rozwój e-usług