Zaproszenie na XVII zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 15 września 2020r. (wtorek) o godzinie 10:00.

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 07 września 2020 r.

     Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.)  zawiadamiam, że w dniu  15 września 2020 r. /wtorek/ o godz. 1000 odbędzie się XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w siedzibie Urzędu Gminy Augustów  z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 30 czerwca 2020 r. do 15 września 2020 roku.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały Nr V/73/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów;

b) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów;

c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Mazurki i Janówka w gminie Augustów;

d) w sprawie  oceny aktualności Studium uwarunkowań́ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Augustów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Augustów;

e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Augustów;

f) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Augustów, na rok szkolny 2020/2021;

g) w sprawie zmiany pomnika przyrody (sosna pospolita, świerk pospolity);

h) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody;

i) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Augustów przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Augustów i wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Augustów;

j) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Augustów do Augustowsko – Biebrzańskiego Porozumienia Terytorialnego Gmin;

k) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2020;

l) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020 – 2027;

ł) zmieniająca uchwałę nr I/4/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zakresu działania, składu osobowego stałej Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy.

m) w sprawie przystąpienia Gminy Augustów do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.

5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

6. Wolne wnioski.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

8. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

 

 

 

                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                   Ewa Frąckiewicz

 

Załączniki:

Projekt – uchwała w sprawie mpzp pn. SSE

projekt uchwały Gruba sosna

PROJEKT UCHWAŁY NR XVII_2020 CENA PALIWA

Projekt uchwały nr XVII_2020 cyfrowa gmina

Projekt uchwały nr XVII_2020 intGmAugustów-mpzp Janówka i Mazurki 2020

Projekt uchwały nr XVII_2020 zmiana na pojedyncze drzewa

Projekt uchwały Nr XVII_2020 ZMIANA składu komisji budżetowej

Projekt uchwały projekt int-zmiana studium Gm.Augustów

Projekt uchwały w spr. aktualności strudium i miejscowych planów 2015-2019

Projekt uchwały zmiana uchwały SSE

PROJEKT UCHWAŁY_INTENCYJNEJ_Aglomeracja Augustów

PROJEKT UCHWAŁY_INTENCYJNEJ_August.Biebrzański Porozumienie Terytorialne

Rutki Nowe – zał. nr 1

Uchwała.XVII. .2020

uzasadnienie dot. planu SSE Rutki,Żarnowo

Załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały zm.SSE

Załącznik nr 3 i 4 do uchwały plan SSE Rutki, Żarnowo.

Żarnowno – zał. nr 2