Zaproszenie na XVII sesję Rady Gminy w dniu 15 lutego 2017 roku.

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Augustów z dnia 7 lutego 2017 r.

Stosownie do § 10 ust. 4 załącznika nr 6 do Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr XI/103/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 r.) zawiadamiam, że w dniu 15 lutego 2017 roku (środa) o godz. 10:00 odbędzie się XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w Centrum  Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Żarnowie z następującym  porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 16 grudnia 2016 r. do 15 lutego 2017 roku.
4. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2016 roku.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody;
b) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i  gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
c) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki,  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Uzależnieniom na lata 2017-2021;
d) zmieniająca uchwałę nr XVI/118/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
e) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2017;
f) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na  lata 2017-2020.
6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
7. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
8. Oświadczenia radnych i sołtysów.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
10. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski


Projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy.

Treść obwieszczenia w formacie pdf do pobrania.