Zaproszenie na XLII zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 14 listopada 2023r. (wtorek) o godzinie 10:00

 

                                                                                                    OBWIESZCZENIE

                                                              PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

                                                                                      z dnia 7 listopada 2023 roku

 

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2 Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2023 r. /wtorek/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XLII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Informuję, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy.     

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 27 września 2023 r. do 14 listopada 2023 do roku.

4. Przyjęcie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Augustów w roku szkolnym 2022/2023.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego;

b) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Augustów dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Augustów w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych;

c) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2023;

d) w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024;

e) w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok; 

f) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok;

g) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok.

6. Przyjęcie wniosku Wójta Gminy w sprawie przyjęcia ceny drewna ustalonej przez Prezesa GUS do naliczenia podatku leśnego na rok 2024.

7. Informacja dot. oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Podlaskiemu i Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Augustowie.

8. Wolne wnioski.

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

10. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz


 Załączniki:

Obwieszczenie o XLII sesji w dniu 14.11.2023 r

Projekt Uchwała Nr 2023 podatek od śr. transport na 2024 r

Projekt uchwały nr XLII_2023 obniżenie śr. ceny żyta na 2024 r.

Projekt uchwały nr XLII_2023 podatek od nieruchomości 2024

Projekt uchwały nr XLII_2023 w spr. dotacji dla niepubl. przedszkola

Projekt uchwały nr XLII_2023 w sprawie zespołu interdyscyp.

Projekt Uchwały nr XLII_2023 współpraca z ngo w 2024 r.