Zaproszenie na XLI zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 27 września 2023r. (środa) o godzinie 10:00

                                                   OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

                                                                                 z dnia 20 września 2023 roku

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2 Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 września 2023 r. /środa/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XLI zwyczajna sesja Rady Gminy  Augustów.  Informuję, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej  Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości  zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 21 lipca 2023 r. do 27 września 2023 do roku.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Augustów;
b) zmieniająca Uchwałę Nr XL/378/2023 Rady Gminy Augustów z dnia 21 lipca 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego;
c) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Augustów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
d) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Augustów na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Gminy Augustów
e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Augustów na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
f) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2023;
g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 – 2027.
5. Wolne wnioski.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
7. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Frąckiewicz

 

Załączniki:

Projekt Uchwały dotacja dla przedszkoli i szkół niepubl. popr.

Projekt Uchwały Nr XLI_2023 dotacja na prace konserwatorskie.docx

Projekt Uchwały nr XLI_2023 intencyjna_strategia

Projekt uchwały XLI_2023 dot. zmiany uchwały nr XL3782023.doc

Projekt Uchwały nr XLI_2023 zmiana Studium

Załączniki do uchwały w sprawie zmiany studium