Zaproszenie na XL zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 21 lipca 2023r. (piątek) o godzinie 10:00

                                                                                               OBWIESZCZENIE

                                                                 PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

                                                                                              z dnia 13 lipca 2023 roku

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2 Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 21 lipca 2023 r. /piątek/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XL zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Informuję, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy.     

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 14 czerwca 2023 r. do 21 lipca 2023 do roku.
    1. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Augustów;

b) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego;

c) w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych na lata 2024-2033 w Nadleśnictwie Szczebra;

d) w sprawie utworzenia Augustowskiego Związku Międzygminnego;

e) w sprawie przyjęcia Statutu Augustowskiego Związku Międzygminnego;

f) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2023.

g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 – 2027.

5. Wolne wnioski.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

7. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz

 

Obwieszczenie o XL sesji w dniu 21.07.2023 r

Projekt uchwały nr XL_2023 dot. projektu lasów ochronnych

Projekt Uchwały nr XL_2023 Regulamin stypendia i zasiłki szkolne.

Projekt Uchwały nr XL_2023 utworzenie Związku Międzygminnego

Projekt Uchwały nr XL_2023 w sprawie powoływania LZI