Zaproszenie na XIX zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 17 grudnia 2020r. (czwartek) o godzinie 10:00.

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

 

z dnia 10 grudnia 2020 r.

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 17 grudnia 2020 r. /czwartek/ o godz. 1000 odbędzie się XIX zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w siedzibie Urzędu Gminy Augustów z następującym porządkiem obrad:

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 22 października 2020 r. do 17 grudnia 2020 roku.
  4. Przyjęcie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Augustów w roku szkolnym 2019/2020.
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów;

b) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                    i zagospodarowania tych odpadów;

c) w sprawie zmiany uchwały Nr XI/110/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;

d) w sprawie: wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie Gminy Augustów dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców;

e) zmieniająca Uchwałę Nr XV/149/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Augustów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Augustów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

f) zmieniająca uchwałę nr XIII/69/95 Rady Gminy w Augustowie z dnia 22 grudnia 1995r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów i nadania Statutu;

g) zmieniająca uchwałę nr XIV/116/08 Rady Gminy Augustów z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie;

h) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2020;

i) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020 – 2027.

j) zmieniająca uchwałę nr XVII/128/2017 Rady Gminy Augustów z dnia    15 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2021;

k) w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021;

l) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2021 rok;

ł) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2021 rok.

  1. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2021-2027.

  1. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2021.

–   odczytanie projektu uchwały budżetowej;

–   odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa opinii w sprawie projektu budżetu;

–  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu;

– dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

– głosowanie nad uchwałą budżetową.

  1. Wolne wnioski.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
  3. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

 

                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                   Ewa Frąckiewicz

 

Załączniki:

Projek uchwały Zmiana uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunaa

Projekt Uchwały Nr __2020 plan pracy Komisji 2021 rok

Projekt Uchwały Nr __2020 plan pracy Rady Gminy na 2021rok

Projekt Uchwały Nr XIX__2020 zmieniająca uchwałę preliminarz na rok 2021

Projekt uchwały nr XIX_2020 _współpraca z ngo_2021

Projekt uchwały nr XIX_2020 REGULAMIN UTRZYMANIA PORZĄDKU 2020 Projekt uchwały nr XIX_2020 sposób swiadczenia usług

Projekt uchwały nr XIX_2020 wstępna lokalizacja przystanków.doc

Projekt uchwały nr XIX_2020 zmiana przystanków

Projekt uchwały zmiana statutu zoes 12.2020

Projekt uchwały_zmiana statutu GOPS