Zaproszenie na XIX zwyczajną sesję rady Gminy Augustów w dniu 12 maja 2017 roku (piątek) o godz. 13:00.

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 4 maja 2017 r.

Stosownie do § 10 ust. 4 załącznika nr 6 do Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr XI/103/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 r.) zawiadamiam, że w dniu 12 maja 2017 roku (piątek) o godz. 13:00 odbędzie  się XIX zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w Centrum  Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie z następującym  porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od  30 marca 2017 r. do 12 maja 2017 roku.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę nr XVIII/132/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i  gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
b) zmieniająca uchwałę nr XVI/119/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z siedzibą w Żarnowie i  Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie oraz nadania Statutu  Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie;
c) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2017;
d) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata 2017-2020.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.
7. Oświadczenia radnych i sołtysów.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
9. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

 

Treść obwieszczenia w formacie pdf.