ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI W sprawie „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI.