ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

W sprawie projektu aktu prawa miejscowego -projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom, niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Augustów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 26 ust 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 1 uchwały Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 września 2012 r. w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Augustów zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem powyższej uchwały, która została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów: www.gmina-augustow.home.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi i propozycje do powyższego projektu uchwały można zgłaszać do dnia 7 grudnia 2021r., do godz. 15.00, pocztą elektroniczną na adres: gmina- augustow@home.pL listownie na adres: Urząd Gminy Augustów, ul. Mazurska lc, 16-300 Augustów

 

Augustów, dnia 23.11.2021r.                                                                           Wójt Gminy Augustów

                                                                                                                              Zbigniew Buksiński

UCHWAŁA.docx