WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZMIANY NAZWY MIEJSCOWOŚCI KOLNICA (RODZAJ MIEJSCOWOŚCI OSADA) SOŁECTWO KOLNICA BSD W GMINIE AUGUSTÓW

                                                                                                                               Augustów, 02.12.2021 r.

 

  1. Celem konsultacji społecznych było poznanie opinii mieszkańców o proponowanych nazwach miejscowości Kolnica (rodzaj miejscowości osada) sołectwo Kolnica BSD w Gminie Augustów. Zmiana nazwy miejscowości Kolnica (rodzaj osada) doprowadzi do uporządkowania nazewnictwa w Gminie Augustów oraz w centralnych rejestrach państwowych.
  2. Przedmiot, forma oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych określono w Uchwale Nr XXIV/247/2021 Rady Gminy Augustów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kolnica (rodzaj miejscowości osada) sołectwo Kolnica BSD dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 5 października 2021 r., poz. 3735).
  3. Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie wyrażenia opinii w „Formularzu konsultacji” w terminie od 19 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021
  4. Wyniki konsultacji społecznych:

Do Urzędu Gminy Augustów złożono 52 szt. formularzy konsultacyjnych. W konsultacjach nie uwzględniono 1 osoby, ponieważ nie była uprawniona do głosowania.

Na ogólną liczbę 86 uprawnionych do głosowania mieszkańców miejscowości Kolnica (rodzaj osada) sołectwa Kolnica BSD. w konsultacjach wzięło udział 51 osób. tj. 60%. Oddano 51 głosów ważnych. Spośród ważnie oddanych głosów 45 osób głosowało za zmianą nazwy miejscowości, natomiast 6 osób nie wyraziło woli zmiany nazwy. W wyniku konsultacji mieszkańcy oddali największą liczbę głosów, tj. 13 głosów i tym samym wybrali nazwę miejscowości: Kolnica Nowa (rodzaj miejscowości osada).

Proponowane nazwy miejscowości oraz liczby głosów oddanych na poszczególne nazwy miejscowości przedstawiono w załączniku nr 1.

  1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/247/2021 Rady Gminy Augustów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kolnica (rodzaj miejscowości osada) sołectwo Kolnica BSD dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości konsultacje mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organu wykonawczego gminy, uważa się je za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Wójt Gminy Augustów

                                                                                                                        Zbigniew Buksiński

 

                                                                                                                                       Załącznik nr 1

 

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZMIANY
NAZWY MIEJSCOWOŚCI KOLNICA (RODZAJ MIEJSCOWOŚCI OSADA)
SOŁECTWO KOLNICA BSD W GMINIE AUGUSTÓW

Lp. Proponowana nazwa miejscowości Liczba głosów ZA ZMIANĄ Liczba głosów nieważnych Uwagi
1. Kolnica – Folwark 2 0  
2. Kolnica Mała 10 0  
3. Kolnica Nowa 13 1  
4. Kolnica – Osada 8 0  
5. Kolnica – Ośrodek 7 0  
6. Kolnica – Osiedle (propozycja mieszkańców) 5 0  
7. Razem 45 1  
 

 

 

W konsultacjach udział wzięły 52 osoby. Oddano 51 głosów ważnych. 1 głos był nieważny, ponieważ osoba nie była uprawniona do głosowania. Spośród ważnie oddanych głosów 45 osób głosowało za zmianą nazwy miejscowości, natomiast 6 osób nie wyraziło woli zmiany nazwy.

 

Wyniki konsultacji społecznych dot. Kolnicy osady