Wójt Gminy Augustów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Augustów.

                                                                                                                             Augustów, dnia 10.01.2022

 

                                                                                         OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Augustów na podstawie art.38 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 202 lr poz. 1899) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Augustów.

Nieruchomość zabudowana /po byłej szkole podstawowej/ działka nr geod. 66/4 o pow. 0,6263 ha, oznaczenie użytków – Br-RIVa, RJVa, RIVb, położona w miejscowości Jabłońskie, objęta księgą wieczystą nr SUlA/00002279/6.Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Augustów dla przedmiotowej nieruchomości kierunki rozwoju stanowią OZZ (obszary rozwoju zabudowy zwartej).

Budynek o pow. zabudowy 387,4 m2, składa się z 2 kondygnacji nadziemnych częściowo podpiwniczony oraz 2 mieszkań o pow. użyt. 44,2 m2 każde. Budynek posiada ogrzewanie własne – olejowe.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 380 000,00 zł Wadium: 15 000,00 zł Podatek VAT – nie podlega.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2022 r o godz.1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Augustów ul. Mazurska 1C.

Wadium w kwocie podanej j/w. należy wpłacić na konto Urzędu Gminy PKO Bank Polski SA II Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku: 74 1020 1332 0000 1502 1049 0235 do

godz.15.00 dnia 21 marca 2022r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Gminy Augustów.

Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

  • oryginał dowodu wpłaty wadium
  • w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości, jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego
  • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, -w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru właściwy dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Wójt Gminy Augustów może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe informacje pod nr tel.87 6433056 w. 23 lub na stronie internetowej www.gmina-augustow.home.pl

 

                                                                                                                           Wójt Gminy Augustów

                                                                                                                            Zbigniew Buksiński

 


                                                                                                                        Augustów, dnia 21.03.2022

                                                                                OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Augustów na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 202 lr poz. 1899) odwołuje

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Augustów.

Nieruchomość zabudowana /po byłej szkole podstawowej/ działka nr geod. 66/4 o pow. 0,6263 ha, oznaczenie użytków – Br-RIVa, RIVa, RIVb, położona w miejscowości Jabłońskie, objęta księgą wieczystą nr SU1A/00002279/6.

Przetarg był zaplanowany na dzień 25 marca 2022 r o godz. 10°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Augustów ul. Mazurska 1C.

Przyczyną odwołania jest błędne naliczenie kwoty wadium.

Bliższe informacje pod nr tel.87 6433056 w. 23 lub na stronie internetowej www.gmina-augustow.home.pl

Wójt Gminy Augustów
Zbigniew Buksiński

 

 

ogłoszenie.pdf

Obwieszczenie Jabłońskie