Uroczyste otwarcie drogi gminnej nr 102640B Bargłów- Netta Pierwsza – Białobrzegi

Uroczyste otwarcie drogi gminnej nr 102640B Bargłów- Netta I – Białobrzegi. W dniu 13 stycznia 2020r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku kolejnej inwestycji drogowej zrealizowanej przez Gminę Augustów. Zadanie pn.”Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102640B Bargłów- Netta I – Białobrzegi” zrealizowane zostało z dofinansowaniem środków z
Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości: 1.117.777 zł. Łączne koszty stanowiły kwotę 1.878.163,25 zł. Środki własne Gminy Augustów – 745.186,19 zł. Termin realizacji zadania: 08.10.2019r. do 24.12.2019r. Długość przebudowanego odcinka-3+005 km. Wykonawcą zadania była Firma STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska, Pruszków, która wykonała w
ramach zadania prace przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe, podbudowę, nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) i nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych o grub. 4cm (warstwa ścieralna) z betonu asfaltowego. Oddaną do użytku drogę gminną poświęcił ksiądz dr Arkadiusz Orzeł. W uroczystości uczestniczył Pan Jarosław Zieliński- Poseł na Sejm RP, Pan Zbigniew Buksiński-Wójt Gminy Augustów, Pan Wojciech Szostak –Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów, Pan Artur Krasowski – Dyrektor Oddziału Białystok STRABAG Sp. z o.o., Pan Sebastian Waszkiewicz-Inspektor Nadzoru, Pan Krzysztof Palczewski- Kierownik robót, Pan Jarosław Karp-Wójt Gminy Sztabin, Pani Ewa Frąckiewicz- Przewodnicząca Rady Gminy Augustów, Pan Zdzisław Chmielewski-Zastępca Wójta Gminy Augustów,
Pani Elżbieta Pszczoła-Sekretarz Gminy Augustów, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Augustów.

 

13-01-2020-Otwarcie-drogi