Uchwały podatkowe na rok 2016

UCHWAŁA Nr IX/59/2015

RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 28 października 2015 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz.1515) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283) zarządza się, co następuje:

 • 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Augustów :

1)       od gruntów:

 1. a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób    sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od 1 m² powierzchni;
 2. b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni,
 3. c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,45 zł od 1 m² powierzchni;

    2)    od budynków lub ich części:

 1. a) mieszkalnych – 0,73 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 2. b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
 3. c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
 4. d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 5. e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,17 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3)    od budowli – 2%  ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

 • 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 • 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXIX/240/2014 Rady Gminy Augustów z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie stawek w podatku od nieruchomości na rok 2015.
 • 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski


UCHWAŁA NR X/70/2015
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 21 grudnia 2015 r.
zmieniająca Uchwałę Nr IX/59/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.1515) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890) uchwala się, co następuje:

 • 1. Zmienia się dotychczasowy zapis w § 1 pkt 1 lit. a, Uchwały Nr IX/59/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok i nadaje się mu brzmienie:
  „a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od 1 m² powierzchni;”
 • 2. W § 1 w pkt 1 dodaje się lit. d w brzmieniu:
  “d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
  mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa
  budowlanego – 3 zł od 1 m2 powierzchni;”.
 • 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
 • 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski


UCHWAŁA NR X/71/2015
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1987 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40; z 2015 r. poz. 1045) art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 465; z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890) uchwala się, co następuje:

 • 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (INRL– 1) stanowiący załącznik Nr 1* do niniejszej uchwały.
 • 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2* do niniejszej uchwały.
 • 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 3* do niniejszej uchwały.
 • 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 • 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
 • 6. Traci moc uchwała Nr XXIV/218/05 Rady Gminy Augustów z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wraz z Uchwałą Nr XI/99/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 r. zmieniającą uchwałę Nr XXIV/218/2005 Rady Gminy Augustów z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 • 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

*Wzory deklaracji zostały zmienione Uchwałą Nr XII/89/2016 z dnia 02 czerwca 2016 roku


Uchwała Nr XII/89/2016

Rady Gminy Augustów

z dnia 2 czerwca 2016 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1987 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 617), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 374) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 716) uchwala się, co następuje:

 • 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr X/71/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, który dotyczy Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego INRL– 1, na treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 • 2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr X/71/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, który dotyczy Deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1, na treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 • 3. Zmienia się treść załącznika nr 3 do Uchwały Nr X/71/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, który dotyczy Deklaracji na podatek rolny DR-1, na treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
 • 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 • 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski


UCHWAŁA NR IX/60/2015
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 28 października 2015 roku
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

Pełny tekst uchwały do pobrania

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

(Więcej informacji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)