Uchwały podatkowe na rok 2017

UCHWAŁA NR XV/112/2016
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 4 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) i
art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 716; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) zarządza się co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od 1 m² powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,45 zł od 1 m² powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r o rewitalizacji (Dz.U.poz.1177), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1m2powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a ) mieszkalnych – 0,73 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,00 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,17 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 28 października 2015 roku w sprawie stawek w podatku od nieruchomości na rok 2016 wraz ze zmianami.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski


UCHWAŁA NR XV/113/2016
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 4 listopada 2016 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) i
art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 716; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 

Art. 8 pkt 1 ustawy o

podatkach i opłatach

lokalnych

 

 

Stawka dla pojazdów nie starszych   niż 5 lat

 

Stawka dla pozostałych

 

a

 

Powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

 

 

690,00 zł

 

722,00 zł

 

b

 

 

Powyżej 5,5 t do 9 t

włącznie

 

755,00 zł

 

794,00 zł

 

c

 

 

Powyżej 9 t do poniżej

12 ton

 

 

982,00 zł

 

1.032,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inny system zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 13              436,00          1.150,00
13 14              458,00          1.224,00
14 15              654,00          1.278,00
15              808,00          1.836,00
Trzy osie
12 17                764,00            1.334,00
17 19 808,00            1.668,00
19 21 862,00            2.252,00
21 23            1.106,00            2.498,00
23 25              1.660,00            2.524,00
25              1.690,00            2.450,00
Cztery osie i więcej
12 25              1.004,00            1.446,00
25 27              1.016,00            1.578,00
27 29              1.430,00            2.282,00
29 31              2.280,00            3.036,00
31              2.280,00            3.036,00

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Art. 8 pkt 3 ustawy o

podatkach i opłatach

lokalnych

Stawka dla

pojazdów nie

starszych niż 5 lat

 

Stawka dla

pozostałych

a od 3,5 t do 5,5 t włącznie

 

           562,00 zł            590,00 zł
b powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

 

           686,00 zł            722,00 zł
c powyżej 9 t do poniżej

12 t

           876,00 zł            930,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik

Siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy

+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 18 562,00        976,00
18 25 708,00    1.244,00
25 31 904,00    1.488,00
31 1.800,00    2.302,00
Trzy osie i więcej
12 40 1.670,00      2.298,00
40 2.146,00  

2.974,00

 

5.Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Art.8 pkt 5 ustawy o

podatkach i opłatach

lokalnych

Stawka dla pojazdów nie starszych

niż 5 lat

Stawka dla

pozostałych

a od 7 t do poniżej 12 t        350,00 zł        362,00 zł

6.Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów:

Naczepa /przyczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Jedna oś
12 18                    192,00      388,00
18 25                    258,00      462,00
25                    462,00      806,00
Dwie osie
12 28                    298,00        452,00
28 33                    874,00    1.190,00
33 38                  1.192,00    1.740,00
38                  1.610,00    2.272.00
Trzy osie i więcej
12 38                    926,00    1.326,00
38                1.350,00    1.778,00

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

Art.8 pkt 7 ustawy o

podatkach i opłatach lokalnych

 

Stawka dla pojazdów nie

starszych niż 5 lat

 

Stawka dla pozostałych

a mniejszej niż 22 miejsca  

888,00 zł

 

948,00 zł

b równej lub większej niż 22

miejsca

 

1.894,00 zł

 

1.992,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski