Uchwały podatkowe na rok 2014

UCHWAŁA NR XXII/188/2013
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 19 listopada 2013 r.
w sprawie opłaty miejscowej na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) i art. 19 pkt 1 lit. b), lit. c) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475; Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr112, poz.654, Nr171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz.1342, poz.1529; Dz. U. z 2013 poz. 1027, poz.1036, poz. 1145, poz. 1149) uchwala się, co następuje:
§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Gminy Augustów
1) określa wysokość stawek opłaty miejscowej;
2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej;
3) uchwala pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Opłata miejscowa wynosi 2,08 zł za każdy dzień pobytu.
§ 3. 1. Uchwala się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, itp. od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie gminy Augustów.
3. Opłatę miejscową pobiera się za cały okres pobytu podczas zakwaterowania.
§ 4. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanych i terminowo odprowadzonych opłat.
§ 5. Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacić ją w Banku Gospodarki Żywnościowej, Oddział w Augustowie na rachunek Urzędu Gminy w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XV/143/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej na 2013 r.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

 


 

UCHWAŁA NR XXII/189/2013

RADY GMINY AUGUSTÓW

19 listopada 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475; Dz. U. z 2011 r., Nr 102, poz.584, Nr112, poz.654 Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

 • 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy:
 • od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od 1 m² powierzchni;
 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51zł od 1 ha powierzchni;
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,45 zł od 1 m² powierzchni;
 • od budynków lub ich części:

a ) mieszkalnych – 0,73 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

 1. b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
 2. c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
 3. d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 4. e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,17 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

 • 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 • 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/129/2012 Rady Gminy w Augustowie z dnia 9 listopada 2012 r. sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
 • 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

 


 

UCHWAŁA NR XXII/190/2013
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 19 listopada 2013 roku
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

Pełny tekst uchwały do pobrania

 

UCHWAŁA NR XXII/187/2013

RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 19 listopada 2013 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2013r. poz.660) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. (M. P. z 2013r, poz. 814 ) z kwoty 69,28 zł za 1 q do kwoty 65,00 zł za 1 q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

 


 

UCHWAŁA NR XXIV/218/05

RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 14 grudnia 2005 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419) art. 6 ust. 13, ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz.1484) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) uchwala się, co następuje:

 

 • 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
  stanowiący załącznik Nr 1* do niniejszej uchwały.

 

 • 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
  stanowiący załącznik Nr 2* do niniejszej uchwały.

 

 • 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny
  stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 • 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny
  stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

 • 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 • 6. Traci moc uchwała Nr II/19/02 Rady Gminy w Augustowie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych.

 

 • 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Krzysztof Kamiński

*)załączniki nieaktualne – zmienione Uchwałą Nr X/88/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku

 


 

UCHWAŁA Nr X/88/11

Rady Gminy Augustów

z dnia 28 grudnia 2011 roku

 

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Augustów Nr XXIV/218/2005 z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje:

 

 • 1. W uchwale Nr XXIV/218/2005 Rady Gminy Augustów z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1* określający wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) załącznik Nr 2* określający wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 • 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
 • 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Maciej Milanowski

 

*)załączniki nieaktualne – zmienione Uchwałą Nr XI/99/12 z dnia 29 marca 2012 roku

 


 

UCHWAŁA NR XI/99/12


RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 29 marca 2012 roku
zmieniająca uchwałę Nr XXIV/218/2005 Rady Gminy Augustów z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 , Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730 , Nr 237, 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr XXIV/218/2005 Rady Gminy Augustów z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wprowadza się następujące zmiany:
1)dotychczasowy załącznik Nr 1 określający wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) dotychczasowy załącznik Nr 2 określający wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr X/88/11 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2011 r.zmieniająca uchwałę Rady Gminy Augustów Nr XXIV/218/2005 z   dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

 

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

(Więcej informacji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)