Uchwały podatkowe na rok 2011

UCHWAŁA NR XXVII/237/10
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 4 listopada 2010 roku
w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej w roku 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 19 pkt 1 lit. b), lit. c) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961) oraz § 1 rozporządzenia Wojewody Suwalskiego z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie ustalenia miejscowości uprawnionych do pobierania opłaty miejscowej / Dz. Urz. Woj. Suwalskiego Nr 26, poz. 238/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie Gminy Augustów we wsi Białobrzegi.
§ 2. Opłata miejscowa wynosi 1,99 zł i jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę.
§ 3. 1. Pobór opłaty miejscowej następuje w drodze inkasa administratorów i właścicieli ośrodków wypoczynkowych, dzierżawców lub właścicieli pól namiotowych.
2. Opłata miejscowa pobierana jest przez administratora Zajazdu „Stary Młyn”.
3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 10 % pobranej opłaty.
4. Pobraną opłatę miejscową inkasenci odprowadzają na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Augustowie w terminie do 30 października.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XX/183/09 Rady Gminy Augustów z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej na 2010 r.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Polakowski

 


 

UCHWAŁA Nr XXVII/238/10
Rady Gminy Augustów
z dnia 4 listopada 2010 roku

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych –    4,15 zł od 1 ha powierzchni,
c) od pozostałych – 0,41 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a)  mieszkalnych – 0,67 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zdrowotnych – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych budynków lub ich części – 6,17 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XX/184/09 Rady Gminy w Augustowie z dnia 10 listopada 2009r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Polakowski

 


 

UCHWAŁA Nr XXVII/239/10
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 4 listopada 2010 roku
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

Pełny tekst uchwały do pobrania

Augustów, dnia 10 listopada 2009 r.

Rada Gminy Augustów

Wniosek

w sprawie przyjęcia ceny 1 m3 drewna ustalonej przez Prezesa GUS do naliczenia podatku leśnego

Wnioskuję o przyjęcie na 2010 rok ceny 1 m3 drewna w wysokości 136,54 zł za 1m3 ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz.1682 ze zmianami) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W roku 2009 cena 1 m3 drewna ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS wyniosła 136,54 zł. Przewidywany wymiar z tytułu podatku leśnego w 2010 roku wyniesie około 155 tys zł i będzie mniejszy o ponad 10 tys. zł.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Wójt Gminy Augustów

Augustów, dnia 10 listopada 2009 r.

Rada Gminy

Augustów

Wniosek

w sprawie przyjęcia ceny 1 q żyta ustalonej przez Prezesa GUS do naliczenia podatku rolnego na 2010 rok.

Wnioskuję o przyjęcie na 2010 rok ceny 1 q żyta w wysokości 34,10 zł, tj. ceny ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. do naliczania podatku rolnego.

 

Uzasadnienie

Cena 1 q żyta ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2009 r. w kwocie 34,10 zł jest niższa a o 21,78 zł w porównaniu do ceny ustalonej w roku ubiegłym. Rada Gminy przyjęła na rok 2009 cenę żyta w wysokości 50 zł za 1 q. Przewidywany wymiaru z tytuły podatku rolnego wyniesie 744 tys. zł i będzie mniejszy o ponad 400 tys zł.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

 


 

UCHWAŁA NR XIV/123/08

RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 19 listopada 2008 roku

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości i zasad poboru na rok 2009.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, Nr 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art. 1 pkt 7, art.18a ust.1, art. 19 pkt.1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1771, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) uchwala się, co następuje:

§1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów.

§2. Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 25 zł od jednego psa.

§3.1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§4. Pobór opłaty w drodze inkasa w poszczególnych wsiach powierza się sołtysom.

§5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 50% od zainkasowanej kwoty.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7. Traci moc uchwała Nr VIII/57/07 Rady Gminy Augustów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości i zasad poboru na rok 2008.

§8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Polakowski

 


 

UCHWAŁA NR XXIV/218/05

RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 14 grudnia 2005 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419) art. 6 ust. 13, ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz.1484) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny
stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny
stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6. Traci moc uchwała Nr II/19/02 Rady Gminy w Augustowie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Krzysztof Kamiński

 

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

(Więcej informacji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)