UCHWAŁA NR 216/XXVII/2022 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 z późn.zm) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Określa się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Dyżur w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy pełnią przemiennie apteki funkcjonujące w Augustowie, według załącznika Nr 2 do uchwały.

 1. Ustala się następujące godziny pełnienia dyżurów, o których mowa w ust. 1:
 • poniedziałek – czwartek: 20:00 – 7:00 dnia następnego,
 • piątek: 20:00 – 8:00 dnia następnego
 • sobota: 19:00 – 9:00 dnia następnego,
 • niedziela: 15:00 – 7:00 dnia następnego.

§ 3. 1. Właściciel apteki lub zarządzający apteką ujętą w dyżurach, o których mowa w§2 ust. 1, zawiadamia pisemnie Zarząd Powiatu w Augustowie o planowanym zakończeniu działalności apteki.

 1. Do czasu określenia przez Radę Powiatu w Augustowie dyżurów aptek ogólnodostępnych, uwzględniających fakt zakończenia działalności przez aptekę dotychczas ujętą w dyżurach, dyżury aptek ogólnodostępnych pełnione są na podstawie dyżurów, o których mowa w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. W przypadku zakończenia działalności przez aptekę ujętą w dyżurach aptek ogólnodostępnych, o których mowa w § 2 ust. 1, kolejność i terminy dyżurów pełnionych przez pozostałe apteki, ustala się w następujący sposób:
 • dyżury pełnione są zgodnie z kolejnością określoną w §2 ust. 1, przy czym pomija się aptekę, która

zakończyła działalność;

 • terminy dyżurów, o których mowa § 2 ust. 1 ulegają zmianie poprzez przesunięcie, w następujący sposób:
 1. apteka ujęta w dyżurach jako następna po aptece, która zakończyła działalność, pełni dyżur w terminie przypisanym aptece, która zakończyła działalność,
 2. następna w kolejności apteka pełni dyżur w terminie przypisanym aptece, która pełniła dyżur w terminie wskazanym w lit. a),
 3. do ustalania terminów dyżurów pozostałych aptek ujętych w dyżurach, o których mowa w § 2 ust. 1, przepis lit. b) stosuje się odpowiednio.
 4. O przesunięciu terminów dyżurów aptek ogólnodostępnych wskutek zakończenia działalności przez aptekę, o której mowa w §2 ust. 1, Zarząd Powiatu w Augustowie powiadamia pozostałe apteki ogólnodostępne pełniące dyżury.
 5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 – 4 stosuje się odpowiednio w przypadku:

1) zawieszenia działalności przez aptekę o której mowa w § 2 ust. 1,

2) rozpoczęcia działalności przez aptekę mającą siedzibę w Augustowie lub podjęcia na nowo zawieszonej działalności, przy czym apteka ta pełni dyżur zgodnie z kolejnością dyżurów, o których mowa w § 2 ust. 1, jako ostatnia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 203/XXV/2021 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 93).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Augustowie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2022 r.

Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Mursztyn

 

 

 

Pełna treść uchwały w formacie DOCX


Pełna treść uchwały w formacie PDF