Statut gminy

UCHWAŁA NR VI/80/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie nadania Statutu Gminy Augustów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany Statutu Gminy Augustów, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załączonym do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr VI/67/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2019r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Statut do pobrania.


UCHWAŁA NR XXXVII/351/2023
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 22 lutego 2023 roku

zmieniająca Uchwałę Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Gminy Augustów

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminy Augustów (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 4 czerwca 2019 r. poz. 3086) § 11 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Sołectwo Kolnica Nowa”

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz

Uchwała.XXXVII.351.2023


Poprzednia wersja Statutu, utraciła moc:

UCHWAŁA NR XI/103/12

RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie Statutu Gminy Augustów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 i art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.  220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009
r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.
887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Augustów, stanowiący załącznik do uchwały.

pobierz

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/90/04 Rady Gminy Augustów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Augustów (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 48, poz. 874).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

Poprzednia wersja Statutu, utraciła moc:

UCHWAŁA NR XII/90/04

RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Augustów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 588, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1417, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Augustów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

pobierz

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/113/96 Rady Gminy w Augustowie z dnia 10 października 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Augustów /Dziennik Urzędowy Województwa Suwalskiego Nr 74, poz. 1097/ oraz uchwała Nr IX/61/99 Rady Gminy w Augustowie z dnia 23 lipca 1999 r. Nr XI/71/99 Rady Gminy w Augustowie z dnia 29 października 1999 r. Nr XV/101/2000 Rady Gminy w Augustowie z dnia 20 kwietnia 2000 r., Nr XIX/124/2000 Rady Gminy w Augustowie z dnia 7 grudnia 2000 r. Nr XXIII/158/2001 Rady Gminy w Augustowie dotyczące wprowadzania zmian w Statucie Gminy Augustów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Kamiński