Projekt statutów sołectw do konsultacji

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem.

Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami przedstawia się ramowy projekt sołectwa Gminy Augustów w celu jego konsultacji. Dodatkowo informuje się, że konsultacje odbywać się będą na zebraniach wiejskich związanych z wyborem organów sołectwa w terminach ustalonych przez państwa sołtysów w każdym sołectwie. Uwagi, wnioski, sugestie do niniejszego projektu można zgłaszać na konsultacjach oraz w Urzędzie Gminy.

Treść projektu statutu do konsultacji.